Artykuł sponsorowany

W jaki sposób ubiegać się o zachowek?

W jaki sposób ubiegać się o zachowek?

Uzyskanie zachowku to istotny aspekt prawa spadkowego, który pozwala uprawnionym osobom na dochodzenie swoich praw do części majątku zmarłego. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółowy opis procesu ubiegania się o zachowek oraz kluczowe informacje potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia tej procedury.

Prawo do zachowku – kto może się ubiegać?

Zachowek przysługuje najbliższym krewnym zmarłego, którzy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali mniej niż przysługujący im ustawowy udział w spadku. Osoby te to przede wszystkim dzieci, małżonek oraz rodzice zmarłego. Warto jednak pamiętać, że prawo do zachowku nie jest nieograniczone – można je dochodzić jedynie w ciągu trzech lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o swoim prawie do zachowku i o śmierci spadkodawcy.

Aby ubiegać się o zachowek w Gdańsku czy innym mieście, należy zgłosić swoje roszczenie do spadkobiercy lub spadkobierców, którzy otrzymali majątek na podstawie testamentu. Zgłoszenie to powinno zawierać informacje o uprawnionym do zachowku, stopniu pokrewieństwa z zmarłym oraz wysokości roszczonego zachowku. Zgłoszenie może być złożone ustnie lub pisemnie, jednak ze względu na ewentualne potrzeby dowodowe, zaleca się skorzystanie z formy pisemnej.

W przypadku, gdy spadkobiercy nie zgadzają się na wypłatę żądanej kwoty tytułem zachowku, warto rozważyć możliwość przeprowadzenia negocjacji. Celem negocjacji jest osiągnięcie porozumienia co do wysokości przysługującego zachowku oraz sposobu jego podziału między uprawnionych. Porozumienie osiągnięte w drodze negocjacji może być korzystniejsze dla obu stron niż długotrwałe i kosztowne postępowanie sądowe.

Postępowanie sądowe o zachowek

Jeśli negocjacje nie przyniosą oczekiwanego porozumienia, uprawniony do zachowku może złożyć pozew o jego przyznanie do sądu. W pozwie należy wskazać podstawę prawną roszczenia, wysokość żądanej kwoty oraz dowody potwierdzające prawo do zachowku. Postępowanie sądowe może być długotrwałe i kosztowne, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat lub radca prawny.

W sytuacji, gdy spadkobierca lub spadkobiercy nie dopełniają obowiązku wypłaty i podziału zachowku, uprawniony do zachowku może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Warto zgłosić się do adwokata lub radcy prawnego, który pomoże w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz reprezentować będzie interesy uprawnionego przed sądem.

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu lub zawarciu ugody z innymi spadkobiercami, następuje wypłata i podział zachowku. W przypadku, gdy majątek zmarłego składa się z różnych składników (np. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności), podział może odbyć się poprzez przekazanie uprawnionemu do zachowku odpowiednich części tych składników lub przez wypłatę równowartości ich wartości. Ważne jest, aby pamiętać o konieczności uregulowania wszelkich zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaniem zachowku.